تله کابین رامسر
تله کابین رامسر
گوشه ای از بهشت زمینی که آغازش مسیری سبز و رویایی از ساحل نقره ای خزر و امتدادش آفتاب طلایی رنگ و داغ تابیده از بین شاخ و برگهای جنگل پهن برگ ، روی قله های مرتفع کوهستان البرز است.