0% کارمزد کنسلی میدالس
گرچه عملیات ثبت رزرو برای سامانه میدالس هزینه هایی دارد ، اما در صورتی که شما به هر دلیلی بخواهید رزرو خود را لغو نمایید ، میدالس هیچ وجهی بابت لغو رزرو دریافت نمی کند و لغو رزرو فقط شامل جریمه ای می شود که ارائه دهنده خدمات در نظر گرفته است