100% رزرو آنلاین
فرآیند رزرو خدمات از طریق سامانه میدالس به صورت صددرصد آنلاین انجام شده و در مراحل مختلف ثبت رزرو نیاز به مراجعه حضوری ، تماس تلفنی یا استفاده از هرگونه ابزار ارتباطی غیر از سامانه نمی باشد ، مگر مواردی که شما نیاز به راهنمایی داشته باشید